مناقصه خرید کامیون کمپرسی

فایلهای مربوط به مناقصه خرید کامیون کمپرسی شامل 7 فایل به شرح زیر میباشند.با کلیک بر روی آنها فایل مزبور نمایش میابد.

4-f​orm اسناد مناقصه برنامه زمانبندی بندی دستگاه های مورد نیاز پیوست پیشنهاد قیمت دفترچه شماره پیوست د قرارداد 1401 ماشین آلات مشخصات فنی کامیون